Avbokningsregler och avbokningsformulär


A. Ångerrätt Inledning


Konsumenter har rätt till ångerrätt i enlighet med följande bestämmelser. En konsument är en fysisk person som ingår en rättshandling för ändamål som inte kan hänföras till dennes näringsverksamhet eller självständiga yrkesutövning.


Ångerrätt

Du har rätt att säga upp detta avtal inom fjorton dagar utan att ange något skäl.

Ångerfristen är fjorton dagar. Den börjar löpa den dag då du eller en av dig utsedd tredje part (som inte är transportören) har tagit de sista varorna i besittning.

För att utöva ångerrätten måste du informera oss (ROHDE+ROHDE Ursula Rohde, David-Gilly-Str. 1, 14469 Potsdam, Deutschland, Tel.: 0049 (0)33195136212 om ditt beslut att häva detta avtal genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev som skickas per post eller e-post). Du har möjlighet att använda exempelformuläret för uppsägning, men detta är inte obligatoriskt.


För att uppfylla ångerfristen är det tillräckligt att du skickar ditt meddelande om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.


Konsekvenser av avbeställning

Om du frånträder detta avtal är vi skyldiga att återbetala alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader till följd av att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleverans som erbjuds av oss), omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottar meddelandet om din frånträde av detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inte annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter för denna återbetalning. Vi förbehåller oss rätten att vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.


Du är skyldig att returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast fjorton dagar från den dag då du informerar oss om hävningen av detta avtal. Tidsfristen anses ha iakttagits om du skickar varorna före utgången av fjortondagarsperioden.


Du ska bära de direkta kostnaderna för att returnera varorna.


Du är endast ansvarig för eventuell värdeminskning av varorna om denna värdeminskning beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att kontrollera deras skick, egenskaper och funktionalitet.


Uteslutning eller förtida upphörande av ångerrätten

Ångerrätten gäller inte för avtal om leverans av varor som inte är prefabricerade och för vars tillverkning ett individuellt val eller fastställande av konsumenten är avgörande eller som är tydligt skräddarsydda för konsumentens personliga behov. Detta gäller i synnerhet frontpaneler och ramar som målats i den färg som konsumenten valt.


B. Formulär för hävning


Om du vill häva avtalet ska du fylla i och skicka tillbaka detta formulär.


till

ROHDE+ROHDE Ursula Rohde David-Gilly-Str. 1 14469 Potsdam Tyskland 


Jag/vi (*) häver härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) om köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänster (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Beställd den (*) ____________ / mottagen den (*) __________________

________________________________________________________ Konsumentens/konsumenternas namn

________________________________________________________ Konsumentens/konsumenternas adress

________________________________________________________ Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast för anmälan på papper)

_________________________ Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt