Allmänna villkor med kundinformation

Innehållsförteckning

1. Tillämpningsområde

2. ingående av avtal

3. Rätt till avbeställning

4. Priser och betalningsvillkor 

5 Leverans- och avsändningsvillkor 

6. Äganderättsförbehåll

7. Ansvar för fel (garanti)

8. särskilda villkor för bearbetning av varor enligt specifika kundspecifikationer

9. Tillämplig lag

10. Uppförandekod

11. Alternativ tvistlösning

1) Tillämpningsområde

1. 1 Dessa allmänna villkor (nedan kallade "allmänna villkor") för företaget Ursula Rohde, med handelsbeteckningen "ROHDE+ROHDE Ursula Rohde" (nedan kallad "säljaren"), gäller för alla avtal som ingås mellan en konsument eller näringsidkare (nedan kallad "kunden") och säljaren avseende alla varor och/eller tjänster som presenteras i säljarens webbutik. Införlivandet av kundens egna villkor avvisas härmed, såvida inget annat avtalats.

1. 2 Konsument i den mening som avses i dessa allmänna villkor är varje fysisk person som ingår en rättshandling för ändamål som huvudsakligen faller utanför hans närings- eller yrkesverksamhet.

1. 3 En entreprenör i den mening som avses i dessa allmänna villkor är en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med juridisk kapacitet som, när de ingår en juridisk transaktion, agerar i utövandet av sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.

2) Ingåendet av avtal

2. 1 Produktbeskrivningarna i säljarens webbutik utgör inte bindande erbjudanden från säljarens sida, utan tjänar som underlag för ett bindande erbjudande från kundens sida.

2. 2 Kunden kan lämna in erbjudandet via onlinebeställningsformuläret som är integrerat i säljarens onlinebutik. Efter att ha lagt de utvalda varorna i den virtuella varukorgen och genomgått den elektroniska beställningsprocessen lämnar kunden ett juridiskt bindande avtalserbjudande avseende de varor som finns i varukorgen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen. Kunden kan också skicka erbjudandet till säljaren via e-post, kontaktformuläret på nätet, post eller telefon.

2.3 Säljaren kan acceptera kundens anbud inom fem dagar,

- genom att skicka en skriftlig orderbekräftelse till kunden eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post), varvid kundens mottagande av orderbekräftelsen är avgörande i detta avseende, eller
- genom att leverera de beställda varorna till kunden, varvid kundens mottagande av varorna är avgörande, eller
- genom att begära betalning från kunden efter det att kunden har lagt beställningen.

Om flera av de ovan nämnda alternativen finns, ingås avtalet vid den tidpunkt då ett av de ovan nämnda alternativen inträffar först. Tiden för att acceptera erbjudandet börjar löpa dagen efter det att erbjudandet avsänts av kunden och löper ut vid utgången av den femte dagen efter det att erbjudandet avsändes. Om Säljaren inte accepterar Kundens anbud inom ovan angiven tid, ska detta anses utgöra ett avvisande av anbudet med följd att Kunden inte längre är bunden av sin avsiktsförklaring.

2.4 Om en betalningsmetod som erbjuds av PayPal väljs, ska betalningen behandlas via betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan kallad "PayPal"), med förbehåll för PayPals användarvillkor, som finns tillgängliga på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - om kunden inte har ett PayPal-konto - med förbehåll för villkoren för betalningar utan PayPal-konto, som finns tillgängliga på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Om kunden betalar med en betalningsmetod som erbjuds av PayPal och som kan väljas i onlinebeställningsprocessen, förklarar säljaren att han accepterar kundens erbjudande när kunden klickar på knappen som slutför beställningsprocessen.

2.5 Om betalningsmetoden "Amazon Payments" väljs behandlas betalningen via betaltjänstleverantören Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (nedan kallad "Amazon"), med förbehåll för Amazon Payments Europe användaravtal, som kan ses på https://payments.amazon.de/help/201751590. Om kunden väljer "Amazon Payments" som betalningsmetod under onlinebeställningsprocessen utfärdar han också en betalningsorder till Amazon genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen. I detta fall förklarar säljaren redan att han accepterar kundens erbjudande vid den tidpunkt då kunden initierar betalningsprocessen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.6 När ett anbud lämnas via säljarens onlinebeställningsformulär sparas avtalstexten av säljaren efter det att avtalet har ingåtts och skickas till kunden i textform (t.ex. e-post, fax eller brev) efter det att kundens beställning har skickats. Säljaren kommer inte att göra avtalstexten tillgänglig utöver detta. Om kunden har skapat ett användarkonto i säljarens webbutik innan han skickar sin beställning, arkiveras beställningsuppgifterna på säljarens webbplats och kan nås kostnadsfritt av kunden via hans lösenordsskyddade användarkonto genom att ange motsvarande inloggningsuppgifter.

2.7 Innan kunden skickar in en bindande beställning via säljarens onlinebeställningsformulär kan kunden upptäcka eventuella inmatningsfel genom att noggrant läsa informationen som visas på skärmen. Ett effektivt tekniskt hjälpmedel för att bättre upptäcka inmatningsfel kan vara webbläsarens förstoringsfunktion, som förstorar visningen på skärmen. Kunden kan korrigera sina inmatningar under den elektroniska beställningsprocessen med hjälp av de vanliga tangentbords- och musfunktionerna tills han klickar på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2. 8 Olika språk finns tillgängliga för ingående av avtalet. Det specifika språkvalet visas i onlinebutiken.

2. 9 Orderhantering och kontakt sker i allmänhet via e-post och automatiserad orderhantering. Kunden måste se till att den e-postadress som han tillhandahåller för orderhantering är korrekt så att de e-postmeddelanden som skickas av säljaren kan tas emot på denna adress. I synnerhet vid användning av SPAM-filter måste kunden se till att alla e-postmeddelanden som skickas av säljaren eller av tredje part som säljaren har gett i uppdrag att behandla ordern kan levereras.

3) Rätt till avbeställning
3. 1 Konsumenter har i allmänhet rätt till ångerrätt.

3.2 Ytterligare information om ångerrätten finns i säljarens ångerpolicy.

4) Priser och betalningsvillkor

4 .1 Om inte annat anges i säljarens produktbeskrivning är de angivna priserna totalpriser som inkluderar lagstadgad mervärdesskatt. Eventuella tillkommande leverans- och fraktkostnader anges separat i respektive produktbeskrivning.

4 .2 För leveranser till länder utanför Europeiska unionen kan det i enskilda fall uppstå ytterligare kostnader som säljaren inte ansvarar för och som ska bäras av kunden. Hit hör t.ex. kostnader för överföring av pengar via kreditinstitut (t.ex. överföringsavgifter, växelkursavgifter) eller importtullar eller skatter (t.ex. tullavgifter). Sådana kostnader kan också uppstå i samband med överföringen av medel om leveransen inte sker till ett land utanför Europeiska unionen, men kunden gör betalningen från ett land utanför Europeiska unionen.

4. 3 Betalningsalternativet/betalningsalternativen kommer att meddelas till kunden i säljarens onlinebutik.

4 .4 Om förskottsbetalning via banköverföring har avtalats, förfaller betalningen till betalning omedelbart efter avtalets ingående, såvida inte parterna har avtalat om en senare förfallodag.

4 .5 Om en betalningsmetod som erbjuds via betaltjänsten "PayPal" väljs, ska betalningen behandlas via PayPal, varigenom PayPal också kan använda tjänster från tredjepartsleverantörer av betaltjänster för detta ändamål. Om säljaren också erbjuder betalningsmetoder via PayPal för vilka han gör förskottsbetalningar till kunden (t.ex. köp på konto eller delbetalning), överlåter han sin betalningsfordran i detta avseende till PayPal eller till den betaltjänstleverantör som anlitas av PayPal och som särskilt namnges till kunden. Innan säljarens överlåtelseförklaring godkänns ska PayPal eller den betaltjänstleverantör som PayPal anlitar göra en kreditkontroll med hjälp av de överförda kunduppgifterna. Säljaren förbehåller sig rätten att neka kunden den valda betalningsmetoden i händelse av ett negativt kontrollresultat. Om den valda betalningsmetoden godkänns måste kunden betala fakturabeloppet inom den avtalade betalningsperioden eller vid de avtalade betalningsintervallen. I detta fall kan kunden endast betala PayPal eller den betaltjänstleverantör som PayPal anlitar med skuldavskrivande verkan. Även vid överlåtelse av fordringar förblir dock säljaren ansvarig för allmänna kundförfrågningar, t.ex. om varor, leveranstid, avsändning, returer, klagomål, återkallelseförklaringar och leveranser eller kreditnotor.

4.6 Om en betalningsmetod som erbjuds via betaltjänsten "mollie" väljs, kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederländerna (nedan kallad "mollie"). De enskilda betalningsmetoder som erbjuds via mollie kommuniceras till kunden i säljarens onlinebutik. För att behandla betalningar kan mollie använda andra betaltjänster för vilka särskilda betalningsvillkor kan gälla, vilket kunden kan informeras om separat. Ytterligare information om "mollie" finns tillgänglig på Internet på https://www.mollie.com/de/.

5) Leverans- och avsändningsvillkor

5.1 Om Säljaren erbjuder sig att skicka varorna ska leverans ske inom det av Säljaren angivna leveransområdet till den av Kunden angivna leveransadressen, om inte annat avtalats. Den leveransadress som anges i säljarens orderhantering är avgörande för transaktionen.

5. 2 Om leveransen av varorna misslyckas av skäl som kunden är ansvarig för, ska kunden bära de rimliga kostnader som säljaren ådrar sig till följd av detta. Detta gäller inte kostnaderna för returförsändelsen om kunden faktiskt utövar sin ångerrätt. Om kunden faktiskt utövar sin ångerrätt ska bestämmelsen i säljarens avbeställningspolicy gälla för returkostnaderna.

5.3 Om kunden är näringsidkare övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av den sålda varan till kunden så snart säljaren har överlämnat varan till speditör, transportör eller annan person eller organisation som utsetts att utföra transporten. Om kunden agerar i egenskap av konsument övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna först när varorna överlämnas till kunden eller en person som är behörig att ta emot dem. Oaktat detta skall risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna övergå till kunden, även när det gäller konsumenter, så snart säljaren har levererat varorna till speditören, transportören eller den person eller organisation som annars har utsetts att utföra transporten, om kunden har gett speditören, transportören eller den person eller organisation som annars har utsetts att utföra transporten i uppdrag och säljaren inte tidigare har namngivit denna person eller organisation till kunden.

5.4 Säljaren förbehåller sig rätten att frånträda avtalet vid felaktig eller bristfällig självleverans. Detta gäller endast om säljaren inte är ansvarig för den uteblivna leveransen och om säljaren har ingått en särskild täckningstransaktion med leverantören med vederbörlig omsorg. Säljaren ska göra alla rimliga ansträngningar för att anskaffa varorna. Om varorna inte är tillgängliga eller endast delvis tillgängliga ska kunden omedelbart informeras och köpeskillingen ska återbetalas utan dröjsmål.

5.5 Om säljaren erbjuder varorna för avhämtning kan kunden hämta de beställda varorna inom de öppettider som anges av säljaren på den adress som anges av säljaren. I detta fall kommer inga fraktkostnader att debiteras.

6) Återhållande av äganderätt

Om säljaren erlägger förskottsbetalning förbehåller han sig äganderätten till de levererade varorna till dess att hela köpeskillingen har betalats.

7) Ansvar för fel (garanti)

Om inte annat framgår av följande bestämmelser gäller bestämmelserna om lagstadgad ansvarighet för fel. Detta gäller inte avtal om leverans av varor:

7. 1 Om kunden agerar som företagare,

- säljaren har rätt att välja typ av efterföljande fullgörelse;
- för nya varor är preskriptionstiden för fel ett år från det att varorna levererats;
- när det gäller begagnade varor är rättigheter och anspråk på grund av fel uteslutna;
- preskriptionstiden ska inte börja löpa på nytt om en ersättningsleverans görs som en del av ansvaret för fel.

7.2 Ovan nämnda ansvarsbegränsningar och förkortning av preskriptionstiden gäller inte

- för skadeståndsanspråk och ersättning för kostnader från kunden,
- om säljaren uppsåtligen har dolt felet,
- för varor som har använts för en byggnad i enlighet med deras normala användning och har orsakat dess defekt,
- för säljarens eventuella befintliga skyldighet att tillhandahålla uppdateringar för digitala produkter, när det gäller avtal om leverans av varor med digitala element.

7. 3 För entreprenörer ska dessutom de lagstadgade preskriptionstiderna för eventuell befintlig lagstadgad regressrätt förbli opåverkade.

7. 4 Om kunden agerar som köpman i den mening som avses i § 1 i den tyska handelslagen (HGB), ska han omfattas av den kommersiella skyldigheten att inspektera och meddela defekter i enlighet med § 377 HGB. Om kunden underlåter att fullgöra de anmälningsskyldigheter som regleras där, ska varorna anses vara godkända.

7.5 Om kunden agerar i egenskap av konsument uppmanas han att reklamera levererade varor med uppenbara transportskador till leverantören och att informera säljaren om detta. Om kunden underlåter att göra detta ska detta inte påverka hans lagstadgade eller avtalsenliga anspråk på fel.

8) Särskilda villkor för bearbetning av varor enligt specifika kundspecifikationer

8. 1 Om säljaren enligt avtalsinnehållet utöver leveransen av varan även ansvarar för bearbetningen av varan enligt vissa specifikationer från kunden, måste kunden förse säljaren med allt innehåll som krävs för bearbetningen, t.ex. texter, bilder eller grafik i de filformat, formateringar, bild- och filstorlekar som anges av säljaren och bevilja säljaren nödvändiga nyttjanderätter. Kunden är ensam ansvarig för anskaffning och förvärv av rättigheter till detta innehåll. Kunden förklarar och tar på sig ansvaret för att säkerställa att han har rätt att använda det innehåll som tillhandahålls säljaren. I synnerhet ska kunden se till att inga rättigheter från tredje part kränks, i synnerhet upphovsrätt, varumärkesrätt och personliga rättigheter.

8.2 Kunden ska hålla säljaren skadeslös för alla anspråk från tredje part som de kan göra gällande mot säljaren i samband med ett intrång i deras rättigheter genom säljarens avtalsenliga användning av kundens innehåll. Kunden ska också stå för nödvändiga kostnader för rättsligt försvar, inklusive alla domstols- och advokatavgifter i lagstadgad omfattning. Detta gäller inte om kunden inte är ansvarig för överträdelsen. I händelse av anspråk från tredje part är kunden skyldig att omedelbart, sanningsenligt och fullständigt förse säljaren med all information som krävs för att undersöka anspråken och försvara sig.

8.3 Säljaren förbehåller sig rätten att vägra att behandla beställningar om innehållet som tillhandahålls av kunden för detta ändamål bryter mot lagliga eller officiella förbud eller kränker allmän anständighet. Detta gäller i synnerhet för tillhandahållande av innehåll som är författningsstridigt, rasistiskt, främlingsfientligt, diskriminerande, stötande, ungdomsfientligt och/eller våldsförhärligande.

9) Tillämplig lag

Förbundsrepubliken Tysklands lag ska tillämpas på alla rättsförhållanden mellan parterna, med uteslutande av lagarna om internationell försäljning av varor. För konsumenter gäller detta lagval endast i den mån som det skydd som ges av tvingande bestämmelser i lagen i det land där konsumenten har sin vanliga vistelseort inte återkallas.

10) Uppförandekod

- Säljaren har underkastat sig villkoren för deltagande i e-handelsinitiativet "Fairness in Trade", som kan ses på Internet på https://www.fairness-im- handel.de/participation-conditions/.

11) Alternativ tvistlösning
11.1 EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online på följande länk

Tvistlösning online: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Denna plattform fungerar som en kontaktpunkt för lösning utanför domstol av tvister som uppstår till följd av onlineköp eller serviceavtal där en konsument är inblandad.

11.2 Säljaren är inte skyldig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljedomsnämnd, men är beredd att göra det.

Copyright © 2024, IT-Recht-Kanzlei - Alter Messeplatz 2 - 80339 München www.it-recht-kanzlei.de

03072024