Allmänna villkor med kundinformation


Innehållsförteckning


1 **Tillämpningsområde**

   Dessa bestämmelser reglerar villkoren för användning av våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du dessa villkor.


2 **Ingåendet av avtal**

   Beställning av våra produkter utgör ett bindande erbjudande. Ett avtal ingås så snart vi har bekräftat beställningen eller skickat varorna.


3 **Rätt till avbeställning**

   Du har rätt till den lagstadgade ångerrätten. Mer information om detta hittar du i vår ångerrättspolicy.


4 **Priser och betalningsvillkor**

   De angivna priserna är slutpriser och inkluderar lagstadgad moms. Betalning ska ske inom avtalad tid.


5 **Villkor för leverans och utskick**

   Leverans ska ske i enlighet med överenskomna villkor. Information om leveranstider och fraktkostnader finns på vår webbplats eller kommer att meddelas dig separat.


6 **Rättsligt äganderättsförbehåll**

   De levererade varorna förblir vår egendom tills full betalning har erlagts.


7 **Rättsligt ansvar för fel (garanti)**

   De lagstadgade bestämmelserna om ansvar för fel gäller. Information om dina rättigheter i händelse av ett garantianspråk finns i våra allmänna villkor.


8 **Tillämplig lag**

   Förbundsrepubliken Tysklands lag ska tillämpas. Tillämpningen av FN:s konvention om avtal för internationell försäljning av varor är utesluten.


9 **Uppförandekod**

   Vi har åtagit oss att följa principerna i en erkänd uppförandekod.


10 **Alternativ tvistlösning**

    Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (OS). Du hittar den på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi är beredda att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd för konsumenter.
1 **Tillämpningsområde**


1.1 Dessa allmänna villkor (nedan kallade "allmänna villkor") gäller för alla avtal om leverans av varor som en konsument eller företagare (nedan kallad "kund") ingår med företaget "ROHDE+ROHDE Ursula Rohde", som handlar under "design-lichtschalter.com", "designer-switches.com" och "interrupteursdeluxe.fr" (nedan kallad "säljare"), med avseende på de varor som visas i onlinebutiken. Inkluderingen av kundens egna villkor är härmed utesluten, såvida inte annat överenskommits.


1.2 Vid tillämpningen av dessa allmänna villkor är en konsument en fysisk person som ingår en juridisk transaktion för ändamål som huvudsakligen ligger utanför hans handel, verksamhet eller yrke.


1.3 En entreprenör enligt dessa allmänna villkor är en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med juridisk kapacitet som, när de ingår en juridisk transaktion, agerar i utövandet av sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.


2 **Ingåendet av avtalet**


2.1 Produktbeskrivningarna i säljarens onlinebutik är inte bindande erbjudanden från säljarens sida, utan en inbjudan till kunden att lämna ett bindande erbjudande.


2.2 Kunden kan lämna erbjudandet via det onlinebeställningsformulär som är integrerat i säljarens onlinebutik eller alternativt via e-post, onlinekontaktformulär, per post eller per telefon. Efter att kunden har placerat de valda varorna i den virtuella kundkorgen och slutfört den elektroniska beställningsprocessen, lämnar kunden ett juridiskt bindande avtalserbjudande med avseende på varorna i kundkorgen genom att klicka på knappen för att slutföra beställningen.

2.3 Säljaren kan acceptera kundens erbjudande inom fem dagar genom att skicka kunden en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post). Avgörande är tidpunkten för kundens mottagande av orderbekräftelsen. Alternativt kan säljaren acceptera erbjudandet genom att leverera de beställda varorna eller genom att begära betalning från kunden efter det att beställningen har gjorts. Om flera av ovanstående alternativ föreligger, ingås avtalet vid den tidpunkt då det första av dessa alternativ inträffar. Tidsfristen för att acceptera erbjudandet börjar dagen efter det att erbjudandet skickats av kunden och slutar den femte dagen efter det att det skickats. Om Säljaren inte accepterar erbjudandet inom denna period, ska detta anses vara ett avslag på erbjudandet och Kunden ska inte längre vara bunden av sin avsiktsförklaring.


2.4 Om en betalningsmetod som erbjuds av PayPal väljs, ska betalningen behandlas via betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan kallad "PayPal"), i enlighet med PayPals användarvillkor. Dessa kan läsas på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - om kunden inte har ett PayPal-konto - under villkoren för betalningar utan ett PayPal-konto, tillgängliga på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen förklarar kunden sitt samtycke till de nämnda användarvillkoren och säljaren accepterar kundens erbjudande.


2.5 Efter att avtalet har ingåtts sparar säljaren avtalstexten och skickar den till kunden i textform (t.ex. e-post, fax eller brev). Säljaren skall inte göra avtalstexten tillgänglig utöver detta. Om kunden har skapat ett användarkonto i säljarens onlinebutik innan han skickar sin beställning, arkiveras beställningsuppgifterna på säljarens webbplats och kan nås kostnadsfritt av kunden via hans lösenordsskyddade användarkonto genom att ange motsvarande inloggningsuppgifter.


2.6 Innan en bindande beställning skickas kan kunden upptäcka eventuella inmatningsfel genom att noggrant kontrollera den information som visas. Webbläsarens förstoringsfunktion kan fungera som ett effektivt tekniskt hjälpmedel för att bättre upptäcka inmatningsfel. Kunden kan korrigera sina uppgifter under den elektroniska beställningsprocessen fram till slutförandet genom att klicka på knappen för beställningsprocessen.


2.7 Avtalsspråken är tyska och engelska.


2.8 Orderhantering och kontakt sker i allmänhet via e-post och automatiserad orderhantering. Kunden är ansvarig för att säkerställa att den e-postadress som han anger för orderbehandling är korrekt så att han kan ta emot de e-postmeddelanden som säljaren skickar. Vid användning av SPAM-filter måste kunden se till att alla e-postmeddelanden som skickas av säljaren eller tredje part på uppdrag av säljaren kan levereras.


3) **Rätt till avbeställning**


3.1 Konsumenter har i allmänhet rätt till ångerrätt.


3.2 Ytterligare information om ångerrätten finns i säljarens ångerpolicy.


4) **Priser och betalningsvillkor**


4.1 Om inte annat anges i säljarens produktbeskrivning är de angivna priserna totalpriser som inkluderar lagstadgad moms. Eventuella tillkommande leverans- och fraktkostnader kommer att anges separat i respektive produktbeskrivning.


4.2 För leveranser till länder utanför Europeiska unionen kan ytterligare kostnader uppstå i enskilda fall för vilka säljaren inte är ansvarig och som ska bäras av kunden. Hit hör t.ex. kostnader för överföring av pengar via kreditinstitut (t.ex. överföringsavgifter, växelkursavgifter) eller importavgifter eller skatter (t.ex. tullavgifter). Sådana kostnader kan också uppstå i samband med överföringen av medel om leveransen inte görs till ett land utanför Europeiska unionen, men kunden gör betalningen från ett land utanför Europeiska unionen.


4.3 De accepterade betalningsalternativen kommuniceras till kunden i säljarens onlinebutik.


4.4 Om förskottsbetalning via banköverföring har avtalats, förfaller betalningen omedelbart efter att avtalet ingåtts, såvida inte parterna har avtalat om en senare förfallodag.


4.5 Om en betalningsmetod som erbjuds via betaltjänsten "PayPal" väljs, ska betalningen behandlas via PayPal, varvid PayPal också kan använda tjänster från tredjepartsbetaltjänstleverantörer för detta ändamål. Om säljaren erbjuder betalningsmetoder för vilka han gör förskottsbetalningar till kunden (t.ex. köp på konto eller delbetalning), överlåter han sitt betalningsanspråk i detta avseende till PayPal eller till den betaltjänstleverantör som beställts av PayPal och specifikt namngivits till kunden. Innan säljarens förklaring om överlåtelse accepteras ska PayPal eller den betaltjänstleverantör som anlitats av PayPal genomföra en kreditkontroll med hjälp av de överförda kunduppgifterna. Säljaren förbehåller sig rätten att neka kunden den valda betalningsmetoden i händelse av ett negativt kontrollresultat. Om den valda betalningsmetoden godkänns måste kunden betala fakturabeloppet inom den överenskomna betalningsperioden eller vid de överenskomna betalningsintervallen. I detta fall kan han endast göra betalning till PayPal eller den betaltjänstleverantör som PayPal har beställt med skuldavlastande effekt. Säljaren förblir dock ansvarig för allmänna kundförfrågningar, t.ex. om varorna, leveranstid, utskick, returer, klagomål, återkallelseförklaringar och leveranser eller kreditnotor, även i händelse av överlåtelse av fordringar.


4.6 Om en betalningsmetod som erbjuds via betaltjänsten "mollie" väljs, kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederländerna (nedan: "mollie"). De enskilda betalningsmetoder som erbjuds via mollie kommuniceras till kunden i säljarens onlinebutik. För att behandla betalningar kan mollie använda andra betaltjänster för vilka särskilda betalningsvillkor kan gälla, som kunden kan informeras om separat. Ytterligare information om "mollie" finns tillgänglig på Internet på https://www.mollie.com/de/.


5) **Leverans- och fraktvillkor**


5.1 Om säljaren erbjuder sig att skicka varorna, ska leveransen ske inom det leveransområde som anges av säljaren till den leveransadress som anges av kunden, om inte annat avtalats. Den leveransadress som anges i säljarens orderhantering är avgörande.


5.2 Om leveransen av varorna misslyckas av skäl som kunden är ansvarig för, ska kunden bära de rimliga kostnader som säljaren ådragit sig till följd av detta. Detta gäller inte med avseende på returförsändelsen om kunden effektivt utövar sin ångerrätt. Bestämmelserna i säljarens ångerrättspolicy skall tillämpas på returkostnaderna om kunden effektivt utövar sin ångerrätt.


5.3 Om kunden agerar som företagare övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna till kunden så snart säljaren har levererat varorna till den transportör, speditör eller annan person eller organisation som utsetts att utföra leveransen. Om kunden agerar som konsument övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna inte förrän varorna överlämnats till kunden eller en person som är behörig att ta emot dem. Oavsett detta övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av det sålda godset till kunden, även när det gäller konsumenter, så snart säljaren har levererat godset till speditören, transportören eller den person eller organisation som annars utsetts för att utföra transporten, om kunden har gett speditören, transportören eller den person eller organisation som annars utsetts för att utföra transporten i uppdrag och säljaren inte tidigare har namngett denna person eller organisation för kunden.


5.4 Säljaren förbehåller sig rätten att frånträda avtalet vid felaktig eller bristfällig självleverans. Detta gäller endast om säljaren inte är ansvarig för den uteblivna leveransen och säljaren har ingått en specifik täckande transaktion med leverantören med vederbörlig omsorg. Säljaren skall göra alla rimliga ansträngningar för att anskaffa varan. I händelse av att varorna inte är tillgängliga eller endast delvis tillgängliga kommer kunden att informeras omedelbart och ersättningen kommer att återbetalas utan dröjsmål.


5.5 Om säljaren erbjuder varorna för avhämtning, kan kunden hämta de beställda varorna inom de öppettider som anges av säljaren på den adress som anges av säljaren. I detta fall kommer inga fraktkostnader att debiteras.


**6) Äganderättsförbehåll**  

Om säljaren gör förskottsbetalning, ska han behålla äganderätten till de levererade varorna tills den köpeskilling som är skyldig har betalats i sin helhet.


**7) Ansvar för fel och brister (garanti)**  


7.1 Om inte annat anges i följande bestämmelser skall bestämmelserna om lagstadgat ansvar för fel tillämpas. Detta gäller inte för avtal om leverans av varor:  


7.2 Om kunden agerar som entreprenör:

- Säljaren har rätt att välja typ av efterföljande fullgörande.

- Preskriptionstiden för fel i nya varor är ett år från leverans av varorna.

- När det gäller begagnade varor är rättigheter och anspråk på grund av fel uteslutna.

- Preskriptionstiden ska inte börja löpa på nytt om en ersättningsleverans görs som en del av ansvaret för fel.  


7.3 Ovanstående ansvarsbegränsningar och förkortning av preskriptionstiden gäller inte:

- För krav på skadestånd och ersättning för kostnader från kunden.

- I händelse av att säljaren bedrägligt har dolt felet.

- För varor som har använts för en byggnad i enlighet med deras normala användning och har orsakat dess defekt.

- För varje befintlig skyldighet för säljaren att tillhandahålla uppdateringar för digitala produkter när det gäller avtal om leverans av varor med digitala element.


7.4 För entreprenörer förblir dessutom de lagstadgade preskriptionstiderna för eventuell befintlig lagstadgad regressrätt opåverkade.


7.5 Om kunden agerar som handlare i enlighet med avsnitt 1 i den tyska handelslagen (HGB), omfattas han av den kommersiella skyldigheten att inspektera och meddela om defekter i enlighet med avsnitt 377 HGB. Om kunden underlåter att uppfylla de anmälningsskyldigheter som regleras där, ska varorna anses vara godkända.


7.6 Om kunden agerar som konsument, uppmanas han att reklamera levererade varor med uppenbara transportskador till leverantören och att informera säljaren om detta. Om kunden underlåter att göra detta, ska detta inte ha någon inverkan på hans lagstadgade eller avtalsenliga krav på defekter.


**8) Tillämplig lag**  

Förbundsrepubliken Tysklands lag ska tillämpas på alla rättsliga förhållanden mellan parterna med uteslutande av lagarna om internationellt köp av lös egendom. När det gäller konsumenter ska detta val av lag endast gälla i den mån det skydd som ges av tvingande bestämmelser i lagen i det land där konsumenten har sin vanliga vistelseort inte återkallas.


**9) Uppförandekod**  

Säljaren har underkastat sig villkoren för deltagande i e-handelsinitiativet "Fairness in Commerce", som kan ses på Internet på [https://www.fairness-im-handel.de/teilnahmebedingungen/](https://www.fairness-im-handel.de/teilnahmebedingungen/).


**10) Alternativ tvistlösning**  

10.1 EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online på Internet på följande länk [https://ec.europa.eu/consumers/odr](https://ec.europa.eu/consumers/odr)  

Denna plattform fungerar som en kontaktpunkt för utomrättslig lösning av tvister som uppstår från online-köp eller serviceavtal där en konsument är inblandad.


10.2 Säljaren är inte skyldig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en skiljenämnd för konsumenter, men är beredd att göra det.